Poster: Chengdu with the upcoming Universiade-Xinhua

Poster: Chengdu with the upcoming Universiade

Source: Xinhua

Editor: huaxia

2023-07-26 23:00:31

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Photo: Jiang Hongjing, Shen Bohan, Liu Kun, Wang Xi, Xu Bingjie, Zhang Yan, Shen Jun,  Li Qiaoqiao

Comments

Comments (0)
Send

    Follow us on