Outdoor industry eyes opportunities as more Chinese go camping-Xinhua

Outdoor industry eyes opportunities as more Chinese go camping

Source: Xinhuanet

Editor: huaxia

2024-05-31 11:29:36

Reporter:Shi Yinglun

Editors: Zhang Manlin, You Huiyuan, Zhao Zhilin, Zhang Qian