Scenery of Yixian County, E China-Xinhua

Scenery of Yixian County, E China

新华网

Editor: huaxia

2023-09-14 20:27:42

This aerial photo taken on Sept. 13, 2023 shows the Hongcun Village in Yixian County, Huangshan City of east China's Anhui Province. (Xinhua/Guo Chen)

This aerial photo taken on Sept. 13, 2023 shows the Hongcun Village in Yixian County, Huangshan City of east China's Anhui Province. (Xinhua/Guo Chen)

This aerial photo taken on Sept. 13, 2023 shows paddy fields and Hui-style architectures in Yixian County, Huangshan City of east China's Anhui Province. (Xinhua/Guo Chen)

This aerial photo taken on Sept. 13, 2023 shows the Hongcun Village in Yixian County, Huangshan City of east China's Anhui Province. (Xinhua/Guo Chen)

This aerial photo taken on Sept. 13, 2023 shows paddy fields and Hui-style architectures in Yixian County, Huangshan City of east China's Anhui Province. (Xinhua/Guo Chen)

This aerial photo taken on Sept. 13, 2023 shows paddy fields in Yixian County, Huangshan City of east China's Anhui Province. (Xinhua/Guo Chen)

This aerial photo taken on Sept. 13, 2023 shows the Hongcun Village in Yixian County, Huangshan City of east China's Anhui Province. (Xinhua/Guo Chen)

This aerial photo taken on Sept. 13, 2023 shows the Hongcun Village in Yixian County, Huangshan City of east China's Anhui Province. (Xinhua/Guo Chen)

This aerial photo taken on Sept. 13, 2023 shows the Hongcun Village in Yixian County, Huangshan City of east China's Anhui Province. (Xinhua/Guo Chen)

This aerial photo taken on Sept. 13, 2023 shows paddy fields and Hui-style architectures in Yixian County, Huangshan City of east China's Anhui Province. (Xinhua/Guo Chen)